ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Απολαύστε "φρέσκιες" διευκρινίσεις του ΥΜΕΔΙ για υπαίθρια πάρκινγκ!!!

EE.  Σ.  Α.  Ν.  Α.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευαγ. Σχολής  10 – Ν. Ιωνία  – Τ. Κ. 14231

Τηλ. 210 2750805 & 210 9356224

Fax 210 2750805 & 210 6433979 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επίσημο μέλος της European Parking Association

 

Προς το

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Δικτύων

Γεν. Δ/νση Οδικής Ασφάλειας

Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων

Τμήμα Γ΄

Υπ’ όψιν: κ. Θ. Ευγενίδη

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Παπάγου                                                                                             

Ν.Ιωνία 10.06.2014

                                                                                                Αριθ. Πρωτ.1485/2014

 

Θέμα: Ζητούνται στοιχεία αιτιολόγησης μη εφαρμοσιμότητας εκδοθεισών  νομοτεχνικών διευκρινίσεων και εγκυκλίων της Υπηρεσίας σας από έτερες αδειοδοτούσες Υπηρεσίες

 

Σχετ.: α). Το υπ. αριθμ. πρωτ. 59308/7202/29-11-2013 έγγραφό σας

β). Η υπ’ αριθμ. Υ.Α. Οικ. 20612/1759/2-10-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών

γ).   Έγγραφες Διευκρινίσεις υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 8260/581 από 6 Φεβρουαρίου του 2014

 

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

 

Με την παρούσα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα [συν.1] το υπ. αριθμ. πρωτ. 1463/02-06-2014 έγγραφό μας προς τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π. Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και αιτούμεθα απαντήσεις, από την Υπηρεσία σας ως την πλέον αρμόδια, για τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2690/1999 και  Ν. 3242/2004 :

 

1).  Σε τι συνίσταται επακριβώς η ασφαλής λειτουργία μιας υπαίθριας εγκατάστασης σταθμού αυτοκινήτων, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 29 του ΠΔ 455/1976 και τροποποιήθηκε με το ΠΔ 326/1991

 

2).   Τι σημαίνει επακριβώς η έκφραση : «(...) κατ’αναλογική εφαρμογή της ερμηνείας του άρθρου 18 των υπ. αριθμ. π.δ. 1224/1981 και β.δ. 465/1970 (...)», έτσι όπως την χρησιμοποιήσατε στο σχετ. (α). Μήπως εννοείτε: « (...) ερμηνεύοντας καθ’ αναλογικήν εφαρμογήν  τις διατάξεις του  άρθρου 18 των υπ. αριθμ. π.δ. 1224/1981 και β.δ. 465/1970 (...)»;

 

3).   Από ποια διάταξη Νόμου, ΠΔ ή άλλου νομοθετήματος για εγκαταστάσεις υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων  προκύπτει, ότι κατά την φάση για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης  οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων με υπαλλήλους (και όχι με αυτοεξυπηρέτηση – ΠΔ 326/1991), απαλλάσσονται από:  

 

3α). την υποχρέωση τήρησης  των ενδεικτικών σκαριφημάτων (1,2,3) του άρθρου 28 του ΠΔ 455/1976

 

3β). την υποχρέωση υποβολής στοιχείων για τα  πλάτη των οδών, καθώς  και για την επ’ αυτών πορεία των οχημάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 29 του ΠΔ 455/1976, έτσι όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 326/91 και το ΠΔ 111/2004. Συνακόλουθα, ζητούμε να μας γνωστοποιήσετε, ως η πλέον αρμόδια Διεύθυνση, αν η εν λόγω «επί των οδών πορεία των οχημάτων» αφορά στην διαμόρφωση κυκλοφοριακών συνδέσεων ή στην προβλεπόμενη έγκριση κατασκευής εισόδου / εξόδου μιας εγκατάστασης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων 

 

3γ). την υποχρέωση υποβολής  « Έγγραφης συναίνεσης της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης», σε περίπτωση που η εγκατάσταση υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ιδρύεται σε γήπεδο/οικόπεδο (αδόμητο χώρο) μη ρυμοτομούμενο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως (Άρθρο 48 του Ν. 4178/2013)

 

4).   Αν η «διαδρομή» της  σταθερής Βιομηχανικής Περίφραξης (παρ. 4 του Άρθρου 3 της  Υ.Α. οικ. 20612/1759/24.9.2013 (ΦΕΚ 2469 Β/2.10.2013)) που προβλέπεται  να έχει κατασκευασθεί για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας (ίδετε Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ. αριθμ. 346/1987), σε μία εγκατάσταση υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων, οριοθετεί τους υποχρεωτικούς χώρους ελιγμών του σταθμού από κοινόχρηστους χώρους, ακόμη και στην περίπτωση εκείνη, που οι θέσεις των υποχρεωτικών χώρων ελιγμών - μετά και από τυχόν οπισθοχώρηση του γηπέδου προς εξασφάλισή του συνολικού μήκους της πρόσοψης του αδόμητου χώρου σε σχέση με το ελάχιστα επιτρεπόμενο πλάτος του δρόμου -  συμπίπτουν με τις εγκεκριμένες θέσεις εισόδου / εξόδου του χώρου στάθμευσης, έτσι όπως αυτές έχουν εγκριθεί (μέσω των προβλεπομένων «Σχεδίων Γενικής Διάταξης») με την χορήγηση της άδειας λειτουργίας από τις Δ/νσεις Μεταφορών των εκάστοτε  Περιφερειακών Ενοτήτων (Αδειοδοτουσών / Ελεγχουσών Αρχών).

 

5).   Με δεδομένη την παραδοχή ότι κατά την ερμηνεία των νόμων θεωρείται, ότι στα νομοθετικά κείμενα καμία λέξη (ακάλυπτος χώρος, ελεύθερος ακάλυπτος χώρος, υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος) δεν τίθεται ως εκ περισσού, αλλά αναζητείται η πραγματική βούληση του νομοθέτη, αιτούμεθα εγγράφως από την Διεύθυνσή σας, ως την πλέον αρμόδια,  σαφή αιτιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει, αφενός ο νόμιμος αριθμός των θέσεων στάθμευσης σε μια εγκατάσταση υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων και αφετέρου η νόμιμη χωροθέτησή τους (μετά και την αφαίρεση των απαραίτητων διαδρόμων και χώρων ελιγμών εντός του γηπέδου), βάσει των διατάξεων των εν ισχύ Γενικών Πολεοδομικών Νομοθετημάτων και όχι μόνο των δευτερευόντων ειδικών νομοθετημάτων, που διέπουν την αδειοδότηση για λειτουργία των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων.

 

6).   Από ποια διάταξη Νόμου, ΠΔ ή άλλου νομοθετήματος, προβλέπεται η «Μεταβολή της Ωφέλιμης Επιφάνειας Υπαίθριου Σταθμού Αυτοκινήτων», δηλαδή η  «Μεταβολή του Ελεύθερου Ακάλυπτου Χώρου της εγκατάστασης Υπαίθριου Σταθμού Αυτοκινήτων» σε σχέση με τους εν ισχύ περιορισμούς για τον Υποχρεωτικά Ακάλυπτο Χώρο (Ν. 4067/2012).

 

7).   Ποια διάταξη Νόμου, ΠΔ ή άλλου νομοθετήματος για σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων εν γένει,  προβλέπει τον όρο «Parking Πελατών» και εξαιρεί την συγκεκριμένη κατηγορία από υποχρέωση αδειοδότησης βάσει των κείμενων διατάξεων. Συνακόλουθα, ζητούμε να μας γνωστοποιήσετε αν σε μία εγκατάσταση που ανήκει στην κατηγορία (εφόσον αυτή υφίσταται)  «Parking Πελατών», επιτρέπεται να συστεγάζεται  εγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτων κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (4) του Άρθρου 28 του ΠΔ 455/1976, έτσι όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 326/91.

 

8).   Αν η πρόβλεψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού σε έναν υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων (Άρθρο 28 του ΠΔ 455/1976), περιορίζεται από την βούληση του  νομοθέτη μόνο κατά την εξασφάλιση της «ύπαρξής» της και όχι και κατά την εξασφάλιση της νόμιμης κατασκευής της από εξουσιοδοτημένα άτομα. Το νομοθέτημα που ελέγχει την νομιμότητα οιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατάστασης κατασκευασμένης από εξουσιοδοτημένα άτομα, είναι ο ν. 4483/1965 (Α’ 118), νόμος πρωθύστερος σε ισχύ του ΠΔ 455/1976 και που  εξακολουθεί να ισχύει έως και σήμερα (Άρθρο 11 του ν. 3982/2011).

 

9).   Για ποίο λόγο στην εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 13929/929 από 11-03-2014 της Διευθύνσεώς σας, δεν έχουν «εφαρμοσθεί ερμηνείες αναλογικά για διαφορετικές εγκαταστάσεις», σύμφωνα με δική σας ορολογία, που αφορούν σε νομοθετήματα ιδρύσεως και λειτουργίας εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 1 του σχετικού (β) και συγκεκριμένα:

 

9α). Γιατί στην παράγραφο (3) της εν λόγω εγκυκλίου σας, προβλέπεται προαπαίτηση συμπλήρωσης στοιχείων εργαζομένων / απασχολούμενου προσωπικού, μόνο για την κατηγορία «συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» και όχι και για την κατηγορία «υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων»; Σύμφωνα με την γνωμοδότηση υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 201171/16-10-2013 του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων [συν. 2], στους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων που λειτουργούν με υπαλλήλους (Άρθρο 6, του  Νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ Α' 46)) στην έννοια του υπαλλήλου δ-ε-ν περιλαμβάνεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, άρα προβλέπεται ως προαπαιτούμενο σύννομης λειτουργίας, η κατάθεση του εντύπου «Ε4» - «Πίνακας Προσωπικού» στην αρμόδια Υπηρεσία Σ.Ε.Π.Ε.

 

9β).Γιατί στην  «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων», τίθεται ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό η « Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου - εξόδου» ανεξαρτήτως μεγέθους του σταθμού, ενώ δεν τίθεται το όμοιο με σαφήνεια και στην «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων»; Εξ όσων γνωρίζουμε εκ σπουδής της ισχύουσας Νομοθεσίας, προβλέπονται τα ακόλουθα: α). στην περίπτωση υπό ίδρυση υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων «εκτός σχεδίου πόλεως» εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΒΔ 465/1970 όπως ισχύει σήμερα και β). στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπό ίδρυση υπαιθρίων σταθμών «εντός σχεδίου πόλεως», προαπαιτείται η  «Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης – θέσης εισόδου / εξόδου», είτε από τα αρμόδια Τμήματα Μελετών Κυκλοφορίας & Τεχνικής Υποστήριξης των Δ/νσεων Οδικών Έργων των εκάστοτε Περιφερειών, είτε από τα Τμήματα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Στάθμευσης των Δήμων.

 

Θεωρούμε απαραίτητο να σας αναφέρουμε, πως έχει ήδη διαπιστωθεί εξόχως εκτεταμένη παρερμηνεία από το Τεχνικό Τμήμα της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π. Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ως αδειοδοτούσα αρχή, όσον αφορά στην θεμελιώδη προαπαίτηση της έγκρισης κατασκευής εισόδου/εξόδου ενός υπό ίδρυση υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων εντός σχεδίου πόλεως,  με συνέπεια τη μη σύννομη λειτουργία πληθώρας υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων, που έχουν ήδη καταγγελθεί  στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Σ.Ε.Ε.Δ.Δ,, Δ/νση Οδικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων) και ήδη διεξάγεται περαιτέρω έλεγχος και διερεύνηση των επισφαλών αδειοδοτήσεων.

 

Τέλος, επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά, ότι οι εγκύκλιες οδηγίες δεν αποτελούν κανόνες δικαίου. Πολλώ δε μάλλον οι διευκρινίσεις /εκτιμήσεις εφαρμοστικού χαρακτήρα που κατά καιρούς εκδίδονται από την Διεύθυνσή σας, τις οποίες και παρερμηνεύουν κατ’ εξακολούθηση οι υπάλληλοι του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας του ΚΤ Αθήνας κατά την εκπλήρωση της δέσμιας υποχρέωσής τους για  απρόσκοπτη εκτέλεση του ελεγκτικού τους έργου (παράγραφος 17 του  Τομέα Ε΄ του Ν. 3852/2010, Άρθρα 23 και 29 του ΠΔ 455/1976, Άρθρο 107 του Ν. 4057/2012). Σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον νόμο ή να τον καταργήσουν. Περιέχουν οδηγίες διαδικαστικής φύσης και αποκλειστικά εξατομικευμένου χειρισμού. Η μελέτη τους είναι χρήσιμη και δόκιμη, πάντοτε όμως σε συνδυασμό με τη μελέτη του εν ισχύ νομοθετικού πλαισίου (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, άρθρα 24 και 25).

 

       Αναμένοντας τις απαντήσεις σας στα θεμελιώδους σημασίας αιτήματά μας, παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν πληρέστερη, σαφέστερη και δοκίμως τεκμηριωμένη διατύπωση σας, σύμφωνα πάντα και με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, ειδικά για τα a-priori πολύπλοκα τεχνικά θέματα, που έχουν προκύψει τους τελευταίους εννέα (9) μήνες  στο πεδίο σύννομης (ή μη) αδειοδότησης υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις Αδειοδοτούσες Αρχές.

 

Επιπροσθέτως, παρακαλούμε να ενημερώσετε εγγράφως και σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις των  Ν. 2690/1999 και Ν. 3242/2004, τους εκπροσώπους των ακόλουθων Υπηρεσιών για περαιτέρω άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς τους :

            Α). Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, κ. Γυπαράκη Γ.

            Β).  Την κα Πλούμπη Όλγα, Προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δ. Αθηναίων

            Γ). Τους κ.κ. Τσούνη Ν. και Βενετσάνο Π., αρμοδίους του Τμήματος Μελετών Κυκλοφορίας & Τεχνικής Υποστήριξης Αττικής (δ’) της Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας  Αττικής (Δ9)

            Δ).Τον κ. Γαβριελάτο Ε., Δ/ντή της Δ/νσης Οδοποιϊας και Αποχέτευσης του Δ. Αθηναίων                      

 

Συνημμένα :1). Το υπ. αριθμ. 1463/2014 έγγραφό μας

                   2). Το υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 201171/16-10-2013 του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων

 

 

Με εκτίμηση

Με εντολή Προέδρου του ΔΣ

 

 

Κων/νος Λ. Ζεκάκος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ., ΕΔΕ, DIC, MSc.-

Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της ΕΕΣΑΝΑ