ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

"Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας"

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ » (Ε.Ε.Σ.Α.Ν.Α) που εδρεύει στην Ν. Ιωνία Αττικής, οδός Ευαγγελικής Σχολής, αριθμός 10

……………..

 

ΠΡΟΣ

 

Τον κον Ανδρέα Βαρελά, πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, οδός Λιοσίων αριθμός 22, Αθήνα

                                  

…………………

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ

1).  Τον κ. Γεώργιο  Καμίνη,  Δήμαρχο Αθηναίων οδός Λιοσίων  αριθμός  22  

        Αθήνα

2).  Την  κ.  Νέλλη  Παπαχελά,  Πρόεδρο  Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου   

       Αθηναίων, οδός Λιοσίων αριθμός 22  Αθήνα

3).  Τον κ. Γεώργιο Μπρούλια, Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δ. Αθηναίων, οδός Λιοσίων αριθμός 22, Αθήνα

4)   Τον   κ.  Γαβριήλ   Σακελλαρίδη   επικεφαλής  της   Δημοτικής  Παράταξης     

       "Ανοιχτή  Πόλη" οδός Ξενοφώντος αριθμός 7, Αθήνα

5).   Τον  κ. Άρη   Σπηλιωτόπουλο   επικεφαλής   της   Δημοτικής   Παράταξης  

       "Αθήνα Μπορείς" οδός Καρύτση  αριθμός 1 & Κολοκοτρώνη, Αθήνα

6).  Τον   κ.  Νίκο  Σοφιανό  επικεφαλής   της   Δημοτικής  Παράταξης  "Λαϊκή

       Συσπείρωση" οδός Λιοσίων αριθμός 22, Αθήνα

7).   Τον   κ.   Νικήτα   Κακλαμάνη    επικεφαλής   της  Δημοτικής   Παράταξης

      "Αθήνα, Πόλη της Ζωής μας"  οδός Λιοσίων αριθμός 22, Αθήνα

8).   Τον κ. Βασίλη Καπερνάρο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Αθήνα 

       ο σπίτι μας! Βασίλης Καπερνάρος"  οδός Πατησίων αριθμός 130, Αθήνα

9).   Τον    κ.   Νίκο    Αβραμίδη   επικεφαλής   της    Δημοτικής     Παράταξης

      "Παναθηναϊκό  Κίνημα για την Αθήνα", οδός Λιοσίων αριθμός 22, Αθήνα,

10). Τον   κ.   Πέτρο  Κωνσταντίνου,  επικεφαλής   της  Δημοτικής  Παράταξης

      

      "Ανταρσία στις γειτονιές της  Αθήνας", οδός Αίολου αριθμός 47  Αθήνα

 Πριν από ένα περίπου χρόνο επικοινώνησα πάλι μαζί σας με αφορμή τα Δημοτικά τέλη των ετών 2013, 2014 και 2015 και παρευρέθηκα μαζί με μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεώς μας σε δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,  με σκοπό να ενημερώσω όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σχετικά με τις τρεις αποφάσεις του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθ. 274/2014, 1868/2014 και 2077/2014.

Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδόθηκαν επί αιτήσεων ακυρώσεως που άσκησε η Ένωσή μας ομού με μέλη της, ιδιοκτήτες στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων, κατά των υπ’ αριθ. 1045/2012 και υπ’ αριθ. 1099/2013 κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων για τον καθορισμό των συντελεστών των δημοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού για τα έτη 2013 και 2014, αντιστοίχως, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εν συνεχεία, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 1534/2014 και 1780/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων 1045/2012 και 1099/2013 και μειώθηκαν οι πρώτος και τρίτος των συντελεστών των δημοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού για τους στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων ως ακολούθως:

1. για parking με επιφάνεια έως 1.000 τ.μ. μειώθηκε από 6,50 €/τ.μ. σε 5,20 €/τ.μ.

2. για parking με επιφάνεια από 1.001 - 6.000 τ.μ. παρέμεινε  1,65 €/τ.μ.

3. για parking με επιφάνεια πέραν των 6.001 τ.μ. μειώθηκε από 3.90 €/τ.μ. σε 3,12 €/τ.μ.

Εξ αιτίας μιας απαράδεκτα χρονοβόρας διαδικασίας που υιοθέτησε το Τμήμα του ΤΑΠ του Δήμου Αθηναίων, παρήλθε χρονικό διάστημα σχεδόν ενός έτους για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών, αφού μόλις ένα μήνα πριν άρχισαν να αποστέλλονται προς τα μέλη μας τα ειδοποιητήρια, με τα οποία η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ενημέρωνε, αφ’ ενός μεν για το ύψος του επιστρεφομένου ποσού και αφ’ ετέρου δε για τον συμψηφισμό του στον «αμέσως επόμενο» λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Μέχρι στιγμής η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν έχει προβεί σε συμψηφισμό οιουδήποτε ποσού, αλλά αντιθέτως, ενεργοποιώντας εντολές διακοπής της ηλεκτρικής παροχέτευσης σε αμιγώς επαγγελματικά κτίρια μελών μας, στέλνει σε συνεργεία εξωτερικών εργολάβων της (δηλαδή ιδιωτών) με σκοπό να διακόψουν την ηλεκτροδότηση με «συνοπτικές διαδικασίες».

Με την με αριθμό 1532/2014  κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων καθορίστηκαν οι συντελεστές για το έτος 2015 του τέλους καθαριότητος και φωτισμού (ΔΤΦ) για τους στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων ως ακολούθως:

 

1. για parking με επιφάνεια έως 1.000 τ.μ. σε 4,78 €/τ.μ.

2. για parking με επιφάνεια από 1.001 - 6.000 τ.μ. σε  2,39 €/τ.μ.

3. για parking με επιφάνεια πέραν των 6.001 τ.μ. σε 2,87 €/τ.μ.

Με την προαναφερθείσα κανονιστική απόφαση μειώθηκαν κατά μέσο όρο 25% οι συντελεστές των ΔΤΦ για την πρώτη και τρίτη κατηγορία των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων - σε σύγκριση πάντα με αυτούς που ίσχυσαν κατά τα έτη 2013 και 2014 – αλλά για την  δεύτερη κατηγορία στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων, δηλαδή αυτοί που έχουν  επιφάνεια από 1.001 - 6.000 τ.μ. ο συντελεστής επιβολής ΔΤΦ  αυξήθηκε αντισυνταγματικά, άδικα, παράλογα και απαράδεκτα κατά 45% (!!!)

Η κατά 45% προαναφερθείσα αύξηση του συντελεστή επιβολής ΔΤΦ στην δεύτερη κατηγορία στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων (συνολικής επιφανείας από 1001 [τ.μ.] έως 6000 [τ.μ.]), που καθορίστηκε με την απόφαση 1532/2014, είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη για το 2015 έως και 24,80% για έναν μεγάλο αριθμό στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με συνολική επιφάνεια έως 6.000 τ.μ. σε σύγκριση με τα δημοτικά τέλη που επιβλήθηκαν κατά τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη (2013 και 2014), όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από την έκδοση της υπ’ αριθ. 1534/2014 απόφασης.

 

Τούτο τεκμηριώνεται πλήρως  από τον συγκριτικό πίνακα Νο Ι που σας παραθέτω :

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ Νο  Ι

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

  ΑΠΟΦΑΣΗ

   ΑΠΟΦΑΣΗ

  ΜΕΙΩΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

    ΑΥΞΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

 

(1534)

(1780)

 

ΜΕΙΩΣΗΣ

 

ΑΥΞΗΣΗΣ

1000 τ.μ.

5.200 €

4.780 €

320 €

4,67%

   

1500 τ.μ.

6.025 €

5.975 €

50 €

0,83%

   

2000 τ.μ.

6.850 €

7.170 €

   

320 €

4,67%

2500 τ.μ.

7.675 €

8.365 €

   

690 €

9,63%

3000 τ.μ.

8.500 €

9.560 €

   

1.060 €

13,06%

3500 τ.μ.

9.325 €

10.755 €

   

1.430 €

15,89%

4000 τ.μ.

10.150 €

11.950 €

   

1.800 €

18,26%

4500 τ.μ.

10.975 €

13.145 €

   

2.170 €

20,26%

5000 τ.μ.

11.800 €

14.340 €

   

2.585 €

21,99%

5500 τ.μ.

12.625 €

15.535 €

   

2.910 €

23,49%

6000 τ.μ.

13.450 €

16.730 €

   

3.280 €

24,80%

!6500 τ.μ.

15.010 €

18.164 €

   

3.154 €

21,38%

7000 τ.μ.

16.570 €

19.598 €

   

3.028 €

18,60%

7500 τ.μ.

18.130 €

21.032 €

   

2.902 €

16,30%

8000 τ.μ.

19.690 €

22.466 €

   

2.776 €

14,36%

8500 τ.μ.

21.250 €

23.900 €

   

2.650 €

12,71%

9000 τ.μ.

22.810 €

25.334 €

   

2.524 €

11,28%

9500 τ.μ.

24.370 €

26.768 €

   

2.398 €

10,04%

10000 τ.μ.

25.930 €

28.202 €

   

2.272 €

8,95%

10500 τ.μ.

27.490 €

29.636 €

   

2.146 €

7,98%

11000 τ.μ.

29.050 €

31.070 €

   

2.020 €

7,12%

12000 τ.μ.

32.170 €

33.938 €

   

1.768 €

5,64%

13000 τ.μ.

35.290 €

36.806 €

   

1.597 €

4,43%

14000 τ.μ.

38.410 €

39.674 €

   

1.264 €

3,40%

15000 τ.μ.

41.530 €

42.542 €

   

1.012 €

2,55%

16000 τ.μ.

44.650 €

45.410 €

   

760 €

1,80%

17000 τ.μ.

47.770 €

48.278 €

   

508 €

1,15%

18000 τ.μ.

50.890 €

51.146 €

   

260 €

0,59%

19000 τ.μ.

54.010 €

54.014 €

   

4 €

0,09%

20000 τ.μ.

57.130 €

56.882 €

248 €

-3,57%

   

 

 

Φρονώ, ότι τα κριτήρια και στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, στα οποία στηρίχθηκε η αύξηση του συντελεστή επιβολής ΔΤΦ για την δεύτερη κατηγορία στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων, κατά τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών Καθαριότητος και Φωτισμού του 2015, είναι αυθαίρετα και αντίθετα με τις αρχές της ανταποδοτικότητας και της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ. αρ. 2077/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας .

Άλλωστε είναι αυτονόητο, πως όλοι οι στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων ανεξαρτήτως συνολικά δομημένης επιφάνειας, πρέπει να απολαμβάνουν της ωφέλειας των ανταποδοτικών τελών στον ίδιο βαθμό βάσει της ελάχιστης επιφάνειας του «πράγματι εξυπηρετούμενου χώρου».

Επιπροσθέτως, ενώ σε άλλες κατηγορίες στεγασμένων επαγγελματικών χώρων (λ.χ. τελωνειακές αποθήκες, φυτώρια, θερμοκήπια, κ.α.) που αυτονόητα παράγουν πολύ μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και έχουν μεγαλύτερη σε έκταση ανάγκη των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, έχετε από ετών προβεί σε δραστική μείωση επιβολής ΔΤΦ,  στην πλειοψηφία των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων (2η κατηγορία) που βρίσκονται εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δ. Αθηναίων, όλως καταχρηστικώς και αδίκως έχετε προβεί στην απαράδεκτη και αντισυνταγματική  αύξηση κατά 45%.

Μετά από την προαναφερθείσα  άνιση και αντισυνταγματική μεταχείριση των στεγασμένων επαγγελματικών χώρων στάθμευσης, το Σωματείο μας υποχρεώθηκε να καταθέσει στις 15.1.2015 ομαδική αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθ. 1532/2014 κανονιστικής πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Είναι σκανδαλώδες, άδικο και αντισυνταγματικό, το γεγονός ότι, ενώ γνωρίζετε πως μεταξύ των κτιρίων των σταθμών αυτοκινήτων και των κτιρίων για την καλλιέργεια φυτωρίων – θερμοκηπίων και των τελωνειακών αποθηκών υφίσταται από δομικής απόψεως πλήρης ομοιότητα (και οι τρεις τύποι κτιρίων διαθέτουν μεγάλες αίθουσες, απλούστατης κατασκευής και  είναι σχεδόν ημιτελή), παραβλέψατε το γεγονός, ότι τα φυτώρια  και οι τελωνειακές αποθήκες παράγουν τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων και αποφασίσατε να συνεχίσετε να τους επιβάλλετε - ανεξαρτήτως  επιφανείας - ένα μοναδικό πολύ χαμηλό συντελεστή επιβολής Δημοτικών Τελών Καθαριότητος και Φωτισμού, ήτοι στα φυτώρια και θερμοκήπια 1,59 €/τ.μ. και στις  τελωνειακές αποθήκες 1,91 €/τ.μ.

Γνωρίζετε πλέον πάρα πολύ καλά, ότι οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (είτε η στάθμευση των οχημάτων διενεργείται με υπάλληλο ή με αυτοεξυπηρέτηση), παράγουν ελάχιστα απορρίμματα σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις, που λειτουργούν καταλαμβάνοντας πολύ μικρή επιφάνεια π.χ., εστιατόρια, οβελιστήρια, ταχυφαγεία, μανάβικα, μπακάλικα, super market, κουρεία/κομμωτήρια, βιοτεχνίες ενδυμάτων, συνεργεία αυτοκινήτων και άλλες.

Παρακαλώ τον κο Αντιδήμαρχο Καθαριότητος, όλως ενδεικτικώς, να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι ότι έξω από το super market «Βερόπουλος» στην οδό Παρθενώνος αριθ. 4 στου Μακρυγιάννη βρίσκονται πέντε κάδοι, που ξεχειλίζουν καθημερινά από τα απορρίμματα αυτής της επιχείρησης.

Πέρυσι σας πρότεινα να υιοθετήσετε το σύστημα των προπληρωμένων σάκων απορριμμάτων που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στο Βέλγιο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και κάποιοι κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, δυστυχώς, απαξίωσαν και ειρωνεύτηκαν την πρότασή μου.

Σας ερωτώ και πάλι σήμερα: «Μήπως πρέπει να επαναξιολογήσετε την πρότασή μου για τους προπληρωμένους σάκους απορριμμάτων και να μην καταβάλετε προμήθεια στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ποσοστό επί της της αξίας των εισπραττομένων ΔΤΚΦ;»

Προβλέπεται ότι και κατά την οικονομική χρήση του 2015 για τους περισσότερους από τους στεγασμένους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων θα συνεχιστεί η εκτεταμένη ζημία των τριών  (3) προηγουμένων ετών.

Η συνέχιση αυτής της ζημίας θα έχει ως αποτέλεσμα και νέοι στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων να προστεθούν στην κατάσταση εκείνων, που ήδη κατά την τελευταία τριετία ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Πιστεύω πως κατανοείτε το μέγεθος των συνεπειών που θα επιφέρει η αναστολή της λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων στην εν γένει οικονομία.

Όπως αντιλαμβάνεσθε δεν είμαι δικομανής, ούτε στρεψόδικος, απλώς ζητώ να μη αδικείτε τον κλάδο μας, τα μέλη του οποίου είναι επιχειρηματίες που μοχθούν με νύχια και με δόντια επί καθημερινής βάσεως να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους, που τις ανταγωνίζονται παράνομα και αυθαίρετα παρκινγκ, με την ανοχή της Πολεοδομίας, αφού ανέχεται να καταπατώνται οι χώροι των παρόδιων στοών, και δεν ελέγχει, αν εφαρμόζονται τα Π.Δ. για το ιστορικό κέντρο ( Πλάκα – Ψυρή ) και για την Ομόνοια – Γεράνι – Μεταξουργείο.

Απαιτώ να μας σέβεστε και να μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας, μεθοδεύοντας την λήψη κανονιστικών αποφάσεων σαν την υπ’ αριθ. 1532/2014, όπου σειρά ηλεκτρονικά μεθοδευμένων υπολογιστικών επαληθεύσεων του προϋπολογισμού των εσόδων σας (σε φύλλα EXCEL), οδήγησαν στην αντισυνταγματική αύξηση σε ποσοστό 45% του συντελεστή επιβολής ΔΤΦ στην δεύτερη κατηγορία στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων. 

Σας καλώ να εγκύψετε επί του προβλήματός μας με δίκαιο, συνταγματικό και ρεαλιστικό τρόπο, διότι δεν είμαστε κροίσοι, επειδή κάποιοι από εμάς με πολύ μεγάλες δυσκολίες και στερήσεις, σε παλαιότερες εποχές υποσχόμενης ευημερίας, τολμήσαμε και κτίσαμε πολυώροφα κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης, τα οποία σήμερα χειμάζουν.

Σ’ αυτά τα ημιτελή, ιδιαίτερα και ειδικά επαγγελματικά κτίρια το κράτος επέβαλε το ΕΕΤΗΔΕ  και το ΕΕΤΑ λες και ήταν υπερπολυτελή διαμερίσματα. Πληρώσαμε φόρο για το 75% της συνολικά δομημένης επιφανείας των κτιρίων μας, που ουσιαστικά είναι κοινόχρηστοι χώροι και έπρεπε να εξαιρεθούν, αφού ως γνωστόν μόνον το 25% από τις επιφάνειες των κτιρίων μας αποφέρει (στην καλυτέρα των περιπτώσεων) έσοδα.

Πριν 25 χρόνια όλα λειτουργούσαν καλύτερα, αφού η παράνομη στάθμευση ελέγχετο, δεν είχαν αποσυρθεί 1.000.000 ΙΧΕ λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης και υψηλών τελών κυκλοφορίας και οι πολίτες σέβονταν ο ένας τον άλλον, αφού δεν στάθμευαν τα αυτοκίνητά τους στα πεζοδρόμια, στις στροφές των, στις στάσεις των λεωφορείων, ούτε διπλοπάρκαραν, ενώ η Αστυνομία ήταν πανταχού παρούσα για να βεβαιώνει τις παραβάσεις. Δυστυχώς, πριν από τρία χρόνια που αστυνόμευαν την κυκλοφορία η Ελληνική Αστυνομία και η Δημοτική Αστυνομία, η παράνομη στάθμευση αυξήθηκε κατακόρυφα με αποτέλεσμα οι πεζοί να αδυνατούν να βαδίσουν στα πεζοδρόμια, αφού αυτά είναι κατειλημμένα από τετράτροχα και δίτροχα οχήματα.  

Η επέκταση του δικτύου του ΜΕΤΡΟ, η αύξηση της τιμής των καυσίμων, η ανεργία, η ανεξέλεγκτη παράνομη στάθμευση, η μείωση των αποδοχών των δημοτών, τα παράνομα υπαίθρια πάρκινγκ, η παράνομη και φορολογικά αδήλωτη στάθμευση στα υπόγεια και στις πυλωτές των πολυκατοικιών, οι εκπτώσεις που λόγω της κρίσεως έχουμε παραχωρήσει, τα υψηλά δημοτικά τέλη (ενώ έχουμε μείωση πληρότητας κατά 50 %) και η οικονομική κρίση έχουν πλήξει κατάφωρα τον κλάδο μας. 

Αναμένω με πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσω, αν η ανασυσταθείσα Δημοτική Αστυνομία ασκήσει σύννομα και δίκαια τα καθήκοντά της, αν διαφυλάξει τα δικαιώματα των αδυνάμων πεζών από  κάποιους  αδιάφορους και απείθαρχους οδηγούς δίτροχων και τετράτροχων Ι.Χ.Ε. οχημάτων που περιφρονούν και δεν σέβονται τους πεζούς συμπολίτες μας και σταθμεύον κατά το δοκούν, αφού παραμένουν ατιμώρητοι.

Είμαι βέβαιος, πως αν το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας πράξει πιστά και αταλάντευτα το καθήκον του, τότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφοριακή ευρυθμία της πόλης και ο Δήμος θα αποκτήσει επί πλέον έσοδα, ώστε να καλυφθεί η μισθοδοσία του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά και να  περισσέψουν αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτείτε το κοινωνικό έργο του Δήμου.

Με τον προαναφερθέντα, καθ’ όλα νόμιμο και δίκαιο τρόπο, δεν θα απαιτούνται μεθοδεύσεις σαν αυτή της υπ. αριθ. 1532/2014 αποφάσεως, για να χρηματοδοτηθεί το κοινωνικό έργο του Δήμου, οι οποίες εκθέτουν και ευτελίζουν το κύρος του, αφού δεν συνιστούν πράξεις χρηστής διοίκησης και ισονομίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας υποβάλλω την ακόλουθη δίκαιη, ρεαλιστική, λογική και σύμφωνη με τις συνταγματικές επιταγές, πρόταση :

Όπως μας επιβάλλετε συντελεστή επιβολής Δημοτικών Τελών Καθαριότητος και Φωτισμού για τους επαγγελματικούς χώρους που καθορίζεται (ή επικαιροποιείται) κάθε έτος, αλλά μόνον επί των τετραγωνικών μέτρων των επιφανειών των χώρων των κτιρίων μας,  που πράγματι παράγουν απορρίμματα, ήτοι: α) του γραφείου κίνησης β) του WC / Τουαλέτας γ) της υποδοχής (πελατών) – αναμονής (εξυπηρετούμενων οχημάτων) και δ) του πλυντηρίου οχημάτων (εφ’ όσον υφίσταται).

 

Αθήνα 27.10.2015

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της  Ενώσεως

Πρόεδρος του ΔΣ

Μιλτιάδης Ι. Καυκαλέτος

Φαρμακοποιός